vaste medewerkers, uitzendkrachten, studenten, stagiaires en external collaborators van Randstad Group Belgium.

Bij Randstad Group Belgium hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze medewerkers. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.
We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.
In dit privacy statement leggen we uit wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.
Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

 1. je in vaste dienst bent van Randstad Group Belgium als medewerker om te werken bij één van de werkmaatschappijen van de groep Randstad;
 2. je als uitzendkracht of student in dienst bent van Randstad Group Belgium om te werken bij één van de werkmaatschappijen van de groep Randstad;
 3. je als stagiair in dienst bent bij Randstad Group Belgium om te werken bij één van de werkmaatschappijen van de groep Randstad;
 4. je als tijdelijke externe medewerker een opdracht bij Randstad Group Belgium uitoefent binnen één van de werkmaatschappijen van de groep Randstad; .

verantwoordelijke voor de verwerking.

De vennootschap Randstad Group Belgium nv (hierna genoemd Randstad Group Belgium of we), gevestigd in Access Building, Keizer Karellaan, 586 bus 8 te 1082 Brussel, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR). Indien je voor Randstad Sourceright werkt, worden je gegevens ook verwerkt door Randstad Sourceright EMEA, gevestigd te Diemermere 25, Diemen, Nederland, ("RSR") die ook verantwoordelijk is voor de verwerking van sommige van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door Randstad Sourceright EMEA kun je je vragen stellen via privacy@eu.randstadsourceright.com

waarom gebruiken wij je persoonsgegevens?

We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens voor de doelstellingen hieronder vermeld en gaan ze nooit gebruiken voor andere doeleinden zonder je op voorhand te verwittigen en je toestemming indien nodig daarvoor te krijgen.

Als medewerker van Randstad Group Belgium gebruiken we je gegevens om :
 

 1. de afsluiting en correcte uitvoering van je contract (dienstverband, stage of tijdelijke aanstelling) mogelijk te maken alsook de uitvoering van alle daarmee verband houdende administratieve taken
 2. maatregelen te nemen voor je welzijn op het werk en om ongevallen op het werk te beheren
 3. je toegang te verlenen tot de verschillende IT-hulpmiddelen en toepassingen die door Randstad Group Belgium of door derde organisaties ter beschikking worden gesteld en die nodig zijn voor de uitvoering van je baan of tijdelijke opdracht
 4. in staat te zijn de operationele follow-up uit te voeren die nodig is voor de goede uitvoering van je contract en de te bereiken doelstellingen te bepalen
 5. te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die uit je contract voortvloeien, waaronder correcte persoonlijke identificatie, toepassing van arbeidswetgeving, belasting- en sociale wetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale strafwetgeving, enz;
 6. als organisatie aan bepaalde kwaliteitsdoelstellingen te voldoen:
  zoals het verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels;
  zoals de 100% toegankelijkheid van onze agentschappen en centrale diensten door het meten en analyseren van telecommunicatiegegevens
  zoals de voortdurende verbetering van onze diensten door het gebruik van de ter beschikking gestelde IT-hulpmiddelen en de invloed ervan op de kwaliteit van onze diensten te analyseren en door je advies te geven over het gebruik ervan.
 7. om de doelstellingen van het management te bereiken, met inbegrip van het beheer van informatie en de analyse daarvan (rapportage), het uitvoeren van interne controles om fraude te voorkomen en het uitvoeren van audits (intern/extern) en boekhoudkundige controles.
 8. om statistieken op te stellen. In dat geval gebruiken we geaggregeerde persoonsgegevens en ben je niet individueel identificeerbaar in de resultaten die door ons openbaar verspreid worden of met derden gedeeld worden
 9. de operationele veiligheid te garanderen. Een manier waarop we dat doen is door je identiteit te controleren wanneer je via ons badgesysteem een van onze filialen binnengaat. Ook beveiligen wij bepaalde werkplekken met een bewakingscamerasysteem (zie camera policy). Wij kunnen ook activiteiten op onze IT-systemen en tools controleren;
 10. de samenwerking tussen collega's en de betrokkenheid van medewerkers binnen Randstad Group Belgium te versterken.
 11. om je in staat te stellen je rechten uit te oefenen (zie punt 08) en om achteraf te kunnen aantonen dat we aan die rechten gevolg hebben gegeven.

Als vaste medewerker en interne uitzendkracht gebruiken we je gegevens bovendien om :

 1. je salaris en andere extralegale voordelen naargelang je status: eco-cheques, maaltijdcheques, internet, bedrijfsauto, enz. te verwerken;
 2. je een hospitalisatieverzekering te kunnen aanbieden;
 3. subsidies aan te vragen (RSZ verlagingen, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, bonussen, ESF projecten, enz);
 4. je persoonlijke ontwikkeling aan te moedigen door je (kortdurende) opleidingen, coaching, workshops, enz. aan te bieden, zowel binnen onze diensten als bij derden;
 5. om je te ondersteunen en te begeleiden in je loopbaan bij de Randstad groep (talent review, assessment, great conversations, enz.)
 6. om onze (potentiële)klanten een betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden, kunnen je beroepservaring en opleidingsachtergrond op hun uitdrukkelijk verzoek aan bepaalde klanten worden meegedeeld, mits we je daarvan vooraf op de hoogte hebben gebracht;
 7. om je informatie te kunnen geven over evenementen en cadeaus die binnen de Randstad groep worden aangeboden en om je deelname rechtstreeks of via onze partners te kunnen registreren;
 8. om je tevredenheid over je werk te controleren en te meten. Daartoe kunnen wij - of een door ons aangewezen derde - je vragen deel te nemen aan enquêtes, en de verkregen informatie dan gebruiken en verwerken om onze kwaliteiten als werkgever te verbeteren;

welke wettelijke basis passen wij toe?

We gebruiken en verwerken je persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van:
 

 1. onze (pre)contractuele relatie: wanneer we een contract met je afsluiten, hebben we een aantal gegevens nodig die essentieel zijn voor het opstellen van het contract en de goede uitvoering en administratie ervan. Het is ook op basis van je contract dat je gegevens gebruikt worden om toegang te krijgen tot de IT-systemen die je ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitoefening van je functie of opdracht.
 2. de wettelijke verplichtingen van Randstad Group Belgium: als werkgever, gebruiker of opdrachtgever zijn we onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan.
 3. het legitiem belang van Randstad Group Belgium of van een derde partij: waar nodig gebruiken we je gegevens om te voldoen aan de legitieme belangen van de Randstad groep of van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te waarborgen. Dit is ook het geval wanneer bepaalde persoonsgegevens gebruikt worden om de samenwerking tussen collega's en de betrokkenheid van medewerkers binnen de Randstad Group Belgium te versterken, om een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten te garanderen of om bepaalde kwaliteitsdoelstellingen te halen. Dit legitieme belang bestaat ook wanneer wij je gegevens moeten bewaren om een eventuele rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te ondersteunen, of in verband met het beheer van eventuele klachten, informatiebeheer, het uitvoeren van audits, enz.

welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Naast de persoonsgegevens die in je sollicitatiedossier staan, verzamelen we ook aanvullende persoonsgegevens die we nodig hebben als je tewerkstelling/opdracht ingaat. Andere persoonlijke gegevens worden geregistreerd tijdens je hele dienstverband of tijdelijke aanstelling.
Hieronder vind je een zo volledig mogelijke lijst van de gegevens die we verwerken:

Als vaste medewerker, stagiair, uitzendkracht (student) en externe medewerker :

 1. identiteits- en contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht;
 2. identificatiegegevens voor het maken van een uniek identificatiemiddel: NISS-nummer en geboortedatum;
 3. sollicitatie- en loopbaangegevens, zoals curriculum vitae (CV), informatie die je tijdens (sollicitatie)gesprekken verstrekt, enz;
 4. een foto die je identificeert (alleen op vrijwillige basis of voor identificatiedoeleinden in de context van eventuele toegangscontroles);
 5. foto's van je omgeving die tijdens evenementen genomen worden, tenzij je bezwaar maakt tegen gerichte foto's;
 6. de beelden die opgenomen worden door de camera's op de locaties aangegeven in het camera policy;
 7. de resultaten van opleidingen (GDPR, Randstad Rules, Federgon examen, enz.);
 8. gegevens met betrekking tot je diensten (gewerkte uren, afwezigheden, beschikbaarheid, dagen van telewerken, enz...);
 9. gegevens die nodig zijn voor de administratie van de salarissen en/of extralegale en voor de boekhouding;
 10. gegevens die relevant en/of noodzakelijk zijn voor de door Randstad groep België aangeboden diensten/activiteiten waarvan je gebruik maakt en/of waarvoor je je hebt ingeschreven;
 11. logins en wachtwoorden om toegang te krijgen tot de werkinstrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van je functie of tijdelijke opdracht;
 12. gegevens die nodig zijn om de toegang tot onze (digitale) omgevingen en faciliteiten op een veilige en passende manier te regelen, om ons beleid te controleren en te handhaven en om aan kwaliteitsdoelstellingen te voldoen, zoals :
 • Registratie van toegangen tot het hele (of delen van het) netwerk.
 • Registratie van gebruikersacties in toepassingen.
 • Registratie van internetgebruik wanneer de laptop/het werkstation of het privétoestel (smartphone) met het netwerk van de Randstad groep verbonden is.
 • Verbinding met systemen.
 • Registratie van telefoongebruik, als het verstrekte telefoonsysteem wordt gebruikt.
 • Verbinding met laptops/werkstations volgens het standaard Windows verbindingsschema.
 • Registratie van fysieke toegang en toegangspogingen met behulp van de door de Randstad Group Belgium verstrekte badge.
 • Opslaan van gegevens van de Google-account van de Randstad groep.
 • Configuratiegegevens voor laptops of smartphones die ter beschikking worden gesteld en gebruikt worden met een Randstad groep Google account.
 • Documenten/bestanden op de Randstad groep laptop of mobiele telefoon of op het werkprofiel van het Randstad groep Google Account van de gebruiker.

Als vaste medewerker, tijdelijke medewerker (student) en stagiair verwerken we ook de volgende gegevens:

 1. geboorteplaats, nationaliteit en indien van toepassing, identiteitskaart, werkvergunning en verblijfsvergunning (verplichte controle krachtens de wetgeving op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers);
 2. burgerlijke staat, kinderen ten laste, bankrekening, arbeidsstatus, salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden (inclusief myBenefits gegevens voor vaste werknemers), medische attesten en alle andere gegevens die nodig zijn voor de correcte administratie van salarissen en personeel, sollicitatiebrief, CV, test- of beoordelingsresultaten, informatie over opleiding/diploma's en beroepservaring, openbaar gemaakte gegevens (ook op sociale media), referenties (alleen met jouw toestemming);
 3. gegevens, waaronder resultaten, met betrekking tot opleidingen en/of tests/beoordelingen die je hebt gevolgd of voltooid;
 4. gegevens met betrekking tot je evaluaties, persoonlijke ontwikkeling, HR follow-up;
 5. gegevens die nodig zijn voor het beheer van de (aanvullende) pensioenregeling(en) en/of hospitalisatieverzekering(en) en/of andere uitkeringsregelingen, met inbegrip van gegevens over de identiteit van gezinsleden of, indien van toepassing, van begunstigden of mogelijke begunstigden van die regelingen;
 6. gegevens over het gebruik van voertuigen, tankkaarten en/of eventuele boetes;

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:
We verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn en veiligheid op het werk en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen.

Je hebt toegang tot sommige van jouw gegevens via myHR.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom dien je elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan te passen of te laten aanpassen in myHR.

met wie delen we jouw persoonsgegevens ?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je tewerkstelling, de verwezenlijking van de onder punt 02 vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Randstad Group Belgium of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Randstad Group Belgium of van een derde partij) kunnen we bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

 1. aan de holdingvennootschap van de Randstad groep, of andere vennootschappen van de groep, voor onder meer:
  managementinformatie;
  interne audits;
  interne dienstverlening;
  screening van personen in het kader van de Europese wetgeving inzake financiële sancties (financiering van terrorisme);
  SPP (Shared Purchase Plan via Holding online platform )
  het operationele en financiële toezicht door Randstad Sourceright EMEA op werknemers die voor Randstad Sourceright in België werken
 2. aan leveranciers van de Randstad groep, voor onder meer:
  het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Randstad Group Belgium en andere vennootschappen van de Randstad groep zoals IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, Randstad Sourceright, partner voor aankoop mobile devices, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, SD worx (warrants), … ;
  het leveren van diensten aan Randstad Group Belgium in het kader van tewerkstelling zoals externe medische preventiediensten (medische onderzoeken, Care for you programma, ...), leveranciers van maaltijdcheques, ecocheques en geschenken, leasingmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, Randstad Pensioenfonds, externe opleidingspartners, externe partner voor de bestelling en levering van materialen (cadeau, toolbox, …),...
 3. aan onze bedrijfsrevisoren, audit, en certificatie kantoren, voor onder meer:
  audit van onze jaarrekeningen;
  verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
  audit van subsidiedossiers;
 4. aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:
  de beheerders van de dienstencheque-activiteit van Tempo-Team@Home voor de actieve dienstenchequeconsulenten
  federale- en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
  sociale zekerheidsinstanties;
  fiscale autoriteiten;
  sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (vb. Cevora in het kader van beheer van subsidies);
 5. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Je persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.
Bij de ontwikkeling van onze activiteiten mogen wij activiteiten of activa kopen of verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, overdracht van activiteiten, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.
Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.
Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Wij nemen daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij de Data Protection Officer (zie verder punt 09).

hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen ons bedrijf.

Voor jou als vaste medewerker
We bewaren al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, arbeidsovereenkomst, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, ...) nog voor een periode van 7 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.
Jouw HR dossier (candidate proposition, assessments, evaluaties, actieplannen, briefwisseling, ...) wordt nog voor een periode van 5 jaar bewaard wegens klachtenbehandeling en verjaringstermijnen.

Voor jou als stagiair en uitzendkracht (student)
Jouw HR dossier (candidate proposition, assessments, evaluaties, actieplannen, briefwisseling, …) wordt nog voor een periode van 5 jaar bewaard wegens klachtenbehandeling en verjaringstermijnen.

Voor jou als external collaborator
Je persoonsgegevens in myHR worden voor een periode van 12 maanden bewaard na het einde van je opdracht wegens interne rapportage. De gegevens over je prestaties en de gekoppelde facturen worden voor een periode van 10 jaar bewaard na het einde van je opdracht. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

beveiligingsmaatregelen?

Randstad Group Belgium doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke-, organisatorische- en technologische maatregelen die opgenomen zijn in de voor jou geldende policies die je moet respecteren als medewerker van Randstad Group Belgium.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komen wij met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

wat zijn jouw rechten?

Randstad Group Belgium verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen. Via de link in myHR of rechtstreeks via de website www.randstadgroup.be, heb je toegang tot een online aanvraagformulier tot de verschillende rechten.

Recht op verzet
Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Randstad Group Belgium. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het aanvraagformulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Recht op inzage
Via je eigen myHR-profiel (tab ‘mijn gegevens’ evenals ‘Great Conversations’), je loonfiches (via persoonlijke login in je elektronische postbus), je evaluaties, ... heb je inzage in de over jou geregistreerde persoonsgegevens bij Randstad Group Belgium. Wil je inzage in bepaalde persoonsgegevens die niet met je zijn gedeeld geweest, vul dan het aanvraagformulier in. Op het aanvraagformulier vermeld je de persoonsgegevens waarop je inzage wil hebben.
Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen via jouw myHR profiel.
Stel je onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) vast, ga naar myHR en pas ze aan of neem contact met HR om ze te laten aanpassen. Indien er volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, …) aanwezig zijn, neem contact met HR. Deze persoonsgegevens zullen slechts aangepast worden indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons zelf hebt bezorgd, in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier).

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
Je tewerkstellingsgegevens kunnen om wettelijke redenen en wegens verjaringstermijnen niet worden verwijderd en zullen door Randstad Group Belgium worden bijgehouden gedurende de geldende bewaringstermijn.
Deze zijn alleen toegankelijk indien nodig door bevoegde personen.
Jouw HR dossier wordt wegens klachtenbehandeling en verjaringstermijn ook niet verwijderd gedurende de geldende bewaringstermijn, maar is enkel toegankelijk tot HR en Legal indien nodig. Dit dossier is alleen toegankelijk indien nodig door bevoegde personen.
Na de geldende bewaringstermijn, word je volledig vergeten.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle).
de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig zou zijn, maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt 02), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

Op het formulier vind je verdere instructies voor het invullen van je aanvraag.
We vragen je een kopij van je identiteitskaart. We willen zeker zijn dat alleen jij jouw rechten kan uitoefenen. De kopij van je identiteitskaart wordt volledig verwijderd na de verwerking van je aanvraag.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, ...) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

vragen, opmerkingen, klachten en datalekken.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Randstad Group Belgium, contacteer jouw HR. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer via privacy@randstadgroup.be.
Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Indien je merkt dat er een overtreding gemaakt is inzake bescherming van persoonsgegevens (door jouzelf of iemand anders) dien je dit dadelijk te melden via 02/612 20 60 of het ICT-portal (klik “data lek”.

wijzigingen.

Wij kunnen om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien via myHR. Deze versie is opgesteld in september 2021.